Tốt nghiệp

Tốt nghiệp là ngày chia tay, lau nước mắt.